Vybrané statistické metody

Václav Friedrich, Pavel Hradecký, Šárka Michalcová, Marek Pomp

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva ....................................................... v Stručný obsah .................................................. ix Obsah .......................................................... xi 1 Rozdělení charakteristik náhodného výberu ........................ 1 1.1 Základní rozdělení náhodné veličiny ........................ 1 1.2 Náhodný výběr............................................... 5 1.3 Rozložení výběrových charakteristik......................... 8 1.4 Rozložení charakteristik dvou nezávislých výběrů .......... 10 2 Odhady parametrů základního souboru ............................. 15 2.1 Bodový odhad parametru .................................... 16 2.2 Bodový odhad střední hodnoty............................... 17 2.3 Bodový odhad rozptylu...................................... 18 2.4 Intervalový odhad parametru ............................... 19 2.5 Intervalový odhad střední hodnoty.......................... 21 2.6 Intervalový odhad relativní četnosti ...................... 25 2.7 Intervalový odhad rozptylu................................. 28 3 Testování statistických hypotéz.................................. 31 3.1 Statistická hypotéza ...................................... 32 xi xii Obsah 3.2 Princip testování hypotéz................................. 34 3.3 Přístupy ? testování hypotéz ............................ 38 3.4 Chyby při testování hypotéz ............................. 42 4 Parametrické testy ............................................ 45 4.1 Jednovýběrové parametrické testy.......................... 46 4.1.1 Testy hypotéz o střední hodnotě .................... 46 4.1.2 Test hypotéz o rozptylu............................. 50 4.1.3 Test hypotéz o relativní četnosti................... 53 4.1.4 Testování hypotéz užitím intervalu spolehlivosti ... 54 4.2 Dvouvýběrové parametrické testy........................... 56 4.2.1 Test shody dvou rozptylů............................ 57 4.2.2 Testy shody dvou středních hodnot................... 60 4.2.3 Párový Mest ........................................ 65 4.2.4 Test shody relativních četností n\,Ti2.............- 68 5 Analýza rozptylu ANOVA ........................................ 79 5.1 Jednofaktorová analýza rozptylu .......................... 79 5.1.1 Princip jednofaktorové analýzy rozptylu ............ 80 5.1.2 Matematické vyjádření analýzy rozptylu ............. 84 5.1.3 Analýza rozptylu jako test shody dvou rozptylů ..... 88 5.1.4 Analýza rozptylu a závislost znaků.................. 93 5.2 Následná (post hoc) analýza ............................. 95 5.2.1 Intervaly spolehlivosti středních hodnot tříd ...... 96 5.2.2 Metoda vícenásobného porovnání...................... 99 5.2.3 Vyjádření výsledků post hoc analýzy ................101 6 Neparametrické testy hypotéz...................................111 6.1 Testy shody rozložení.....................................112 6.1.1 Grafické metody ....................................112 6.1.2 ^2-test dobré shody.................................114 6.1.3 Kolmogorovův-Smirnovův test ........................120 2018 V. Friedrich, P. Hradecký, Š. Michalcová, M. Pomp Obsah_____________________________________________________________xiii 6.1.4 Test Jarque-Bera.................................123 6.2 Pořadové testy.........................................124 6.2.1 Znaménkový test...................................124 6.2.2 Wilcoxonův test...................................127 6.2.3 Párové neparametrické testy......................131 6.2.4 Dvouvýběrový Wilcoxonův test......................133 6.2.5 Kruskalův-Wallisův test ..........................137 6.2.6 Friedmanův test ..................................142 7 Měření závislosti kategoriálních znaků .....................155 7.1 Třídění souboru podle dvou znaků současně.............155 7.1.1 Kontingenční tabulka .............................156 7.1.2 Grafy dvoustupňového třídění......................161 7.1.3 Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu ..........163 7.2 Hodnocení závislosti kategoriálních znaků .............166 7.2.1 Závislost a nezávislost kategoriálních znaků .....166 7.2.2 Měření závislosti kategoriálních znaků............167 7.2.3 Test nezávislosti kategoriálních znaků............170 7.3 Míra závislosti ve čtyřpolní tabulce...................173 7.3.1 Nezávislost binomických znaků.....................174 7.3.2 McNemarův test symetrie ..........................176 8 Jednoduchá lineární korelace a regrese .....................185 8.1 Dvourozměrný statistický soubor........................185 8.1.1 Zobrazení dvourozměrného souboru .................186 8.1.2 Charakteristiky dvourozměrného souboru............187 8.1.3 Korelace jako míra lineární závislosti ...........190 8.1.4 Neparametrická korelace pořadí ...................195 8.2 Jednoduchá lineární regrese ...........................197 8.2.1 Deterministická a statistická závislost...........198 8.2.2 Lineární regresní model...........................199 Vybrané statistické metody xiv Obsah 8.2.3 Metoda nejmenších čtverců ........................200 8.3 Kvalita lineárního regresním modelu....................204 8.3.1 Nevysvětlená a vysvětlená variabilita ............204 8.3.2 Test významnosti v tabulce ANOVA .................207 8.4 Analýza reziduí v regresním modelu ....................212 8.4.1 Náhodná složka modelu a rezidua ..................212 9 Vícerozměrná a nelineární regrese...........................221 9.1 Vícerozměrná lineární regrese..........................221 9.1.1 Vícerozměrný lineární regresní model .............222 9.1.2 Odhadnutý vícerozměrný regresní model ............223 9.1.3 Metoda nejmenších čtverců ve vícerozměrné regresi .. 224 9.2 Kvalita lineárního regresního modelu ..................228 9.2.1 Tabulka ANOVA pro vícerozměrnou regresi ..........228 9.2.2 Testování vícerozměrného regresního modelu........233 9.2.3 Analýza reziduí v regresním modelu ...............239 9.3 Nelineární regresní modely.............................242 9.3.1 Regresní funkce lineární v parametrech ...........243 9.3.2 Regresní modely linearizované ....................245 9.3.3 Výběr vhodné regresní funkce......................246 10 Analýza časových řad .......................................257 10.1 Pojem a druhy časových řad ............................257 10.1.1 Rozdělení časových řad............................258 10.1.2 Charakteristiky časové řady.......................258 10.1.3 Časové řady indexů................................262 10.2 Dlouhodobé časové řady ................................265 10.2.1 Dekompozice časové řady ..........................266 10.2.2 Analýza trendové složky ..........................267 10.2.3 Analytický přístup stanovení trendu...............269 10.3 Časové řady se sezónností .............................273 2018 V. Friedrich, P. Hradecký, Š. Michalcová, M. Pomp Obsah XV 10.3.1 Sezónní složka časové řady ........................273 10.3.2 Odhad sezónních odchylek ..........................274 10.3.3 Regresní model časové řady se sezónností ..........281 Výsledky cvičení .............................................291 Statistické tabulky ..........................................297 Distribuční funkce normovaného normálního rozdělení .... 298 Kvantily normovaného normálního rozdělení................299 Kvantily Studentova t-rozdělení..........................300 Kvantily Pearsonova ?;2-rozdělení .......................301 Kvantily Fisherova-Snedecorova F-rozdělení, a = 0,9......302 Kvantily Fisherova-Snedecorova F-rozdělení, a = 0,95 ... 306 Kvantily Fisherova-Snedecorova F-rozdělení, a = 0,975 .... 310 Kvantily Fisherova-Snedecorova F-rozdělení, a = 0,99 ....314 Kvantily Fisherova-Snedecorova F-rozdělení, a = 0,995 .... 318 Kritické hodnoty Kolmogorovova-Smirnovova testu..........322 Kritické hodnoty Wilcoxonova testu ......................323 Kritické hodnoty Wilcoxonova testu, dva výběry, a = 0,2 ... 324 Kritické hodnoty Wilcoxonova testu, dva výběry, a = 0,1 ... 326 Kritické hodnoty Wilcoxonova testu, dva výběry, a = 0,05 . . 328 Kritické hodnoty Wilcoxonova testu, dva výběry, a = 0,02 . . 330 Kritické hodnoty Wilcoxonova testu, dva výběry, a = 0,01 . . 332 Seznam tabulek ...............................................335 Seznam obrázků................................................339 Literatura ...................................................343 Rejstřík .....................................................345 Summary ......................................................349 Vybrané statistické metody
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------i-4500
1 kpw01198355
3 CZ-OsVSB
5 20210822091333.3
7 ta
8 190423s2018----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-248-4108-3 $q (brožováno)
40 ## $a OSD002 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b eng
80 ## $a 519.2
80 ## $a 311
100 1# $a Friedrich, Václav, $d 1961- $7 mzk2005279618 $4 aut
245 10 $a Vybrané statistické metody / $c Václav Friedrich, Pavel Hradecký, Šárka Michalcová, Marek Pomp
250 ## $a 1. vydání
264 #1 $a Ostrava : $b VŠB-TU Ostrava, $c 2018
300 ## $a xv, 349 stran : $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Series of economics textbooks, Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava ; $v 2018, vol. 29
500 ## $a Na obálce nad názvem: Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
546 ## $a Anglické resumé
650 #4 $a Statistické metody
655 #4 $a učební texty
700 1# $a Hradecký, Pavel, $d 1953- $7 mzk2005271841 $4 aut
700 1# $a Michalcová, Šárka, $d 1964- $7 mzk2005279623 $4 aut
700 1# $a Pomp, Marek, $d 1968- $7 ola2002159115 $4 aut
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Ekonomická fakulta $4 pbl
830 #0 $a Series of economics textbooks (VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics)
910 ## $a OSD002 $b 292914
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link