Mechatronika

učebnice

Ladislav Maixner a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva i Úvod 3 Ing. Gunnar Künzel _______________________________________ 1. Úvod do mechatroniky 5 1.1 Vznik, vývoj a definice mechatroniky 5 1.2 Mechatronická soustava a její komponenty 9 1.3 Mechatronický systém a jeho struktura 11 1.4 Příklady a ukázky aplikací principů mechatroniky 14 1.5 Slovníček základních pojmů 14 1.6 Kontrolní otázky a úlohy 16 Ing. Gunnar Künzel _______________________________________ 2. Mechatronický výrobek 17 2.1 Mechatronický výrobek 17 2.1.1 Charakteristika mechatronického výrobku 17 2.2 Metodické kroky při návrhu mechatronického výrobku 19 2.3 Inteligentní materiály v mechatronice 19 2.4 Moderní technologie používané v mechatronice 26 2.5 Příklady a ukázky mechatronických výrobků 35 2.6 Kontrolníotázky a úlohy 36 2.7 Použitá literatura (kapitoly 1 a 2) 36 Bc. Jindřich Král 3. Senzory v mechatronických soustavách 37 3.1 Úvod 37 3.1.1 Definice senzoru 39 iii Mechatronika 3.1.2 Inteligentní senzory 3.1.3 Struktura inteligentních senzorů 3.2 Senzory polohy 3.2.1 Optoelektronické senzory 3.2.2 Kapacitní senzory 3.2.3 Odporové senzory 3.2.4 Dotykové maticové senzory 3.2.5 Indukčnostní senzory 3.2.6 Magnetostrikční senzory 3.2.7 Magnetické senzory 3.2.8 Fluidní senzory 3.2.9 Ultrazvukové senzory 3.3 Senzory teploty 3.3.1 Dotykové senzory teploty 3.3.2 Bezdotykové senzory (pyrometry) 3.3.3 Indikátory teploty 3.4 Senzory síly, tlaku a hmotnosti 3.4.1 Odporové tenzometry 3.4.2 Deformační členy 3.4.3 Piezoelektrické senzory 3.4.4 Kapacitní senzory 3.4.5 Optoelektronické vláknové senzory (OVS) 3.4.6 Senzory momentu síly 3.4.7 Mechatronický přístup 3.5 Senzory zrychlení 3.5.1 Kapacitní akcelerometr MEMS 3.5.2 Rotační akcelerometr 3.5.3 Elektrodynamický akcelerometr 3.6 Senzory průtoku 3.6.1 Objemové senzory 3.6.2 Rychlostní senzory Prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. 4. Akční členy mechatronických soustav 4.1 Elektromechanické akční členy 4.1.1 Akční členy s magnetickým polem iv 40 41 41 42 56 59 61 63 65 66 68 70 71 71 76 78 78 78 80 81 82 82 83 83 84 84 85 86 86 86 87 89 90 91 Obsah 4.1.2 Akční členy s elektrickým polem 113 4.1.3 Akční členy využívající vlastností inteligentních materiálů 113 4.2 Pneumatické akční členy 128 4.3 Hydraulické akční členy 129 4.4 Srovnání elektromechanických, pneumatických a hydraulických akčních členů 131 4.5 Inteligentní mikroelektromechanické systémy (MEMS) 133 4.6 Použitá literatura 135 Ing. Ladislav Smejkal, CSc. >. Řízení mechatronických soustav, automatizace a řídicí systémy ? 5.1 Význam řídicí techniky pro mechatroniku 137 5.2 Řízení a automatizace v našem životě 139 5.3 Programovatelnost řídicích systémů a její důsledky 140 5.4 Řídicí systém a komunikace s okolím 141 5.5 Typy a algoritmy řízení 145 5.5.1 Řízená soustava 145 5.5.2 Algoritmus řízení 146 5.5.3 Dopředně a zpětnovazební řízení 146 5.5.4 Číslicové, logické a hybridní algoritmy 148 5.5.5 Statické a dynamické, kombinační a sekvenční systémy 149 5.5.6 Příklady regulačních algoritmů 149 5.5.7 Logické řízení 151 5.6 Distribuovanost a integrace v automatizaci 154 5.6.1 Distribuované systémy 154 5.6.2 Integrovaná a globální automatizace 154 5.7 Přehled řídicích systémů 156 5.7.1 Řídicí systém - úvaha o terminologii 156 5.7.2 Řízená soustava 157 5.7.3 Programovatelný automat, PLC (Programmable Logic Controller) 157 5.7.4 SoftPLC 159 5.7.5 Programovatelný logický modul, chytré relé 160 5.7.6 Průmyslový počítač 160 5.7.7 Distribuovaný řídicí systém 162 5.7.8 Operátorské rozhraní 162 5.7.9 Regulace a regulátory 163 v Mechatronika 5.7.10 Distribuovaný regulační systém IRC 164 5.7.11 Regulátory pohonů 165 5.7.12 Systémy NC a CNC 166 5.7.13 Řízení pohybu, polohy a dráhy v PLC, Motion Control 168 Ing. Ladislav Smejkal, CSc. 6. Inteligentní řízení mechatronických soustav i7i 6.1 Motivační úvod 171 6.2 Chytrost a inteligence 175 6.3 Minimum o fuzzy logice 176 6.3.1 Důvody pro fuzzy logiku 176 6.3.2 Zjednodušený výklad 178 6.3.3 Fuzzy zobecnění logických výrazů 17S 6.3.4 Fuzzy diagnostický systém 18C 6.3.5 Typický postup a struktura fuzzy systému 181 6.3.6 Fuzzy zobecnění AND, OR, NOT 182 6.3.7 Typické použití fuzzy algoritmů 184 6.4 Neuronové sítě 184 6.4.1 Od prahových funkcí ? neuronům 184 6.4.2 Umělé neuronové sítě 182 6.5 Genetické algoritmy 18S 6.7 Použitá literatura (kapitoly 5 a 6) 191 Doc. Ing. Vladislav Singule, CSc, Doc. RNDr. Ing.Tomáš Březina, CSc. 7. Návrh mechatronické soustavy 192 7.1 Mechatronický přístup ? procesu návrhu soustavy 192 7.1.1 Tradiční metodika konstruování strojních soustav 194 7.1.2 Mechatronický způsob konstruování strojních soustav 192 7.2 Struktura mechatronických soustav a základní principy jejich návrhu 196 7.2.1 Základní struktura 196 7.2.2 Modularizace a hierarchizace 198 7.2.3 Integrace činností a prostorová integrace 192 7.3 Speciální hlediska vývoje a konstruování mechatronických soustav 20( 7.3.1 Komunikace a kooperace mezi experty z jednotlivých oborů 20( vi Obsah 7.3.2 Větší složitost soustavy 201 7.3.3 Tvorba virtuálních prototypů 202 7.4 Metodika mechatronického návrhu 202 7.4.1 Postup 202 7.4.2 Cyklus návrhu na mikroúrovni (mikrocyklus) 203 7.4.3 Cyklus návrhu na makroúrovni (makrocyklus) 204 7.4.4 Pracovní postup pro opakující se pracovní kroky 206 7.5 Návrh soustavy založený na modelu 209 7.5.1 Modelování 209 7.5.2 Postup návrhu soustavy založený na modelu 211 7.6 Nástroje 212 7.7 Příklady návrhu mechatronických soustav 216 7.7.1 Návrh a optimalizace konstrukce humanoidního robotu 216 7.7.2 Návrh vícesouřadnicového pohonu 223 7.8 Slovník pojmů 229 7.9 Použitá literatura 231 Ing. Jaroslav Svoboda Mechatronické systémy 233 8.1 Uživatelé a klíčové trhy 233 8.1.1 Uživatelé 233 8.1.2 Klíčové trhy 233 8.2 Výrobní systém 234 8.2.1 Strojírenská výroba a informační technologie 234 8.2.2 Výrobní stroje 236 8.3 Nevýrobní systém 238 8.3.1 Telekomunikace a síťové produkty 238 8.3.2 Lékařství 238 8.3.3 Technické vybavení budov 239 8.3.4 Spotřební zboží 241 8.4 Dopravní systémy 242 8.4.1 Doprava silniční 242 8.4.2 Doprava kolejová, lodní a letecká 247 8.5 Odborné školství 247 vii Mechatronika Doc. ing. František Kelča, DrSc. 9. Spolehlivost a diagnostika mechatronických soustav 253 9.1 Úvod 253 9.1.1 Definice technické diagnostiky 253 9.1.2 Spolehlivost 253 9.1.3 Předpověď poruch - predikce 253 9.1.4 Význam technické diagnostiky pro mechatroniku 254 9.2 Spolehlivost 254 9.2.1 Spolehlivost funkcí strojů, zařízení a systémů 254 9.2.2 Základy pravděpodobnosti a spolehlivosti 254 9.2.3 Výpočet spolehlivosti a pravděpodobnosti 257 9.3 Údržba strojů a zařízení 257 9.3.1 Způsoby údržby a její organizace 257 9.3.2 Údržba po poruše 258 9.3.3 Údržba v plánovaném čase 258 9.3.4 Údržba dle skutečného času 259 9.4 Metody technické diagnostiky 261 9.4.1 Metoda provozní diagnostiky 261 9.4.2 Metoda operativní diagnostiky 262 9.4.3 Metoda preventivní diagnostiky 262 9.4.4 Diagnostika vibrační, hluková, tribo a thermo 264 9.5 Automatická diagnostika 268 9.5.1 Základní principy 268 9.5.2 Hardwarová automatická technická diagnostika 270 9.5.3 Softwarová automatická technická diagnostika 271 9.5.4 Sběr dat 271 9.6 Technická diagnostika mechatronických a pružných výrobních systémů 272 9.6.1 Diagnostika mechatroniky strojů 272 9.6.2 Diagnostika řídících systémů a ovládání strojů 273 9.6.3 Autodiagnostika 273 9.7 Expertní systémy pro technickou diagnostiku 273 9.7.1 Aplikace principů umělé inteligence (A. I.) 273 9.7.2 Predikce 274 9.7.3 Příklad expertního systému 276 9.7.4 Moderní metody údržby a technické diagnostiky 278 viii 9.8 Závěr 9.8.1 Zhodnocení současného stavu 9.8.2 Směr dalšího vývoje 9.9 Použitá literatura 279 279 280 280 18 i? 111
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0155115
3 CZ-OsVSB
5 20210822133522.7
7 ta
8 071023s2006----xr-----------u0|0|--cze--
20 ## $a 80-251-1299-3 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 621 $2 Konspekt
80 ## $a 004.8 $2 MRF
80 ## $a 621 $2 MRF
100 1# $a Maixner, Ladislav
245 10 $a Mechatronika : $b učebnice / $c Ladislav Maixner a kolektiv
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Brno : $b Computer Press, $c 2006
300 ## $a ix, 280 s. : $b il.
490 0# $a Učebnice (Computer Press)
500 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #7 $a Mechatronika
830 #0 $a Učebnice (Computer Press)
910 ## $a OSD002 $b 266784
1090 $a 2007/10/23 $b 2011/01/10 $c OSD 002/OPL10 $d OSD 002/OPL10
1260 $a Computer Press
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link