Jak psát závěrečné a kvalifikační práce

jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty

Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva k prvnímu českému vydání.......................................5 0 Úvod...................................................................13 1 Příprava písemné práce.................................................16 1.1 Časový plán........................................................19 2 Úprava elektronické písemné práce...................................21 2.1 Forma.............................................................21 2.2 Znaky, písmo, jazyk...............................................21 2.3 Papír.............................................................22 2.4 Okraje............................................................23 3 Formát a rozsah........................................................24 3.1 Formát............................................................24 3.2 Rozsah............................................................24 3.3 Řádkování a velikost písma........................................24 3.4 Seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti - rozsah........................................25 3.5 Záverečné a specializační práce - rozsah..........................25 3.6 Bakalářské, diplomové a rigorózní práce, dizertace - rozsah.......25 4 Číslování částí, odstavců, pododstavců.................................29 4.1 Číslování obrázků v hlavní části..................................31 4.2 Číslování v přílohách.............................................32 4.3 Číslování stran...................................................33 4.4 Číslování stran jednotlivých částí písemné práce..................34 5 Hlavní části práce.....................................................35 5.1 Přední část (preliminária) .......................................36 5.1.1 Obal.........................................................37 5.1.2 Titulní list ................................................40 5.1.2.0 Co obsahuje titulní list?............................40 5.1.2.1 Název a podnázev.....................................44 5.1.2.2 Souhrnný počet svazků a označení daného svazku .....44 5.1.2.3 Název souboru svazků a počet svazků v souboru ......44 5.1.2.4 Úplné jméno autora nebo autorů ......................44 5.1.2.5 Název a sídlo instituce..............................45 5.1.2.6 Fakulta, katedra nebo organizace.....................45 5.1.2.7 Jméno školitele/vedoucího práce......................45 5.1.2.8 Stupeň odborné kvalifikace...........................45 5.1.2.9 Datum odevzdání a datum obhajoby.....................45 5.1.2.10 Místo a datum publikování...........................45 5.1.3 Errata.......................................................46 75.1.4 Abstrakt.......................................................46 5.1.4.1 Co je abstrakt .........................................47 5.1.5 Předmluva......................................................49 5.1.5.1 Čestné prohlášení a školní práce........................49 5.1.6 Obsah..........................................................50 5.1.7 Seznam ilustrací a seznam tabulek..............................50 5.1.8 Seznam zkratek a symbolů.......................................51 5.1.9 Slovník termínů................................................51 5.2 Jádro práce / Hlavní text............................................51 5.2.0 Všeobecná doporučení. Úvod. Jádro. Závěr.......................51 5.2.1 Úvod ..........................................................51 5.2.2 Jádro..........................................................52 5.2.2.1 Citát...................................................52 5.2.2.2 Parafráze...............................................53 5.2.2.3 Výtahy..................................................53 5.2.2.4 Charakter písemné práce z hlediska originality..........53 5.2.3 Obrazový materiál a symboly....................................55 5.2.4 Ilustrace .....................................................55 5.2.5 Tabulky........................................................57 5.2.6 Matematické, fyzikální jednotky, chemické značky a rovnice ....58 5.2.6.1 Zásady psaní veličin, jednotek a rovnic podle normy ČSN 01 1301..............................................58 5.2.7 Ostatní náležitosti hlavního textu.............................62 5.2.7.1 Poznámky................................................62 5.2.7.2 Verše...................................................62 5.2.7.3 Citování publikací......................................62 5.2.7.4 Zkratky.................................................62 5.2.8 Závěr..........................................................62 5.2.9 Seznam bibliografických odkazů ...............................63 5.3 Přílohy .............................................................63 5.4 Koncová část.........................................................64 5.4.1 Rejstříky......................................................64 5.4.2 Curriculum vitae autora........................................64 5.4.3 Obal...........................................................64 5.4.4 Doplňkový materiál.............................................65 6 Úprava školní seminární práce a referátu..................................66 6.1 Rozsah seminární práce...............................................68 6.2 Okraje a úprava stran seminární práce................................68 6.3 Seminární práce s titulní stranou nebo bez titulní strany............69 6.3.1 S titulní stranou...............................................69 6.4 Abstrakt, osnova, obsah seminární práce .............................72 6.5 Pohyblivé záhlaví a seminární práce..................................72 6.6 Hlavní text seminární práce..........................................72 86.7 Citáty v seminárních pracích a referátech.........................72 6.8 Bibliografické odkazy v seminárni práci...........................72 6.9 Zápatí v seminárni práci...........................................73 7 Citování a seznam bibliografických citací v diplomové práci............74 7.0 Úvod..............................................................74 7.1 Základní vztahy: dokument, písemná práce, odkaz, citace...........74 7.1.1 Citát (angl. quotation)......................................76 7.1.2 Proč citovat?................................................77 7.2 Využití citací....................................................77 7.2.1 Databáze citačních rejstříků.................................78 7.3 Praktický postup přípravy bibliografických odkazu.................79 7.3.1 Otázka: Jak začít? ..........................................79 7.3.1.1 Praktická technika přípravy záznamu o dokumentu do budoucího seznamu bibliografických citací...........79 7.3.2 Jak vytvořit záznam do seznamu bibliografických citací?......81 7.3.3 Hlavní zásady odkazování a citování..........................81 7.3.4 Bibliografická citace přes zprostředkující pramen............82 8 Norma ČSN ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace : obsah, forma a struktura......................................................84 8.1 Předmět a oblast aplikace normy...................................84 8.2 Definice..........................................................84 8.3 Struktura bibliografických citací.................................85 8.3.1 Citace monografie............................................86 8.3.2 Citace seriálu (periodika) jako celku.......................87 8.3.3 Části nebo příspěvky z monografických publikací.............88 8.3.3.1 Citace části monografické publikace..................88 8.3.3.2 Citace příspěvku do monografie.......................89 8.3.4 Citace článku v seriálech...................................91 8.3.5 Citace patentového dokumentu................................92 8.4 Prameny informací.................................................92 8.4.1 Tištěné dokumenty............................................92 8.4.2 Zvukové dokumenty a videofilmy..............................93 8.4.3 Elektronické dokumenty......................................93 9 Obecná pravidla pro zápis údajů do citací..............................94 9.1 Transliterace.....................................................94 9.2 Zkratky...........................................................94 9.2.1 Běžné standardní zkratky.....................................95 9.3 Psaní velkých písmen..............................................96 9.4 Interpunkce.......................................................96 9.5 Druh písma........................................................97 9.6 Dodatky a opravy..................................................98 910 Specifikace údajů.....................................................99 10.1 Hlavní autor.....................................................99 10.1.1 Osoby a korporace jako autoři.............................99 10.1.2 Formální úprava jména....................................100 10.1.2.1 Jméno osoby......................................100 10.1.2.2 Korporace........................................100 10.1.2.3 Dvě nebo tři jména...............................101 10.1.2.4 Více než tři jména...............................101 10.1.2.5 Dokument bez autora..............................102 10.2 Název..........................................................102 10.2.1 Formální úprava názvu....................................102 10.2.2 Překlad názvu............................................102 10.2.3 Více než jeden název.....................................102 10.2.4 Podnázev.................................................103 10.2.5 Zkracování...............................................103 10.3 Další původci díla (nepovinný údaj)............................103 10.3.1 Osoby nebo korporace jako další původci díla.............103 10.4 Vydání.........................................................104 10.5 Údaje o vydávání periodika, seriálu............................104 10.5.1 Formální úprava údaje o vydávání.........................105 10.5.2 Označení celého nebo částečného vydávání.................105 10.6 Nakladatelské údaje............................................105 10.6.1 Formální úprava..........................................105 10.6.2 Místo vydání.............................................106 10.6.3 Více než jedno místo vydání..............................106 10.6.4 Neznámé místo vydání.....................................106 10.6.5 Nakladatel...............................................106 10.6.6 Více než jeden nakladatel................................107 10.6.7 Neznámý nakladatel.......................................107 10.6.8 Rok vydání...............................................107 10.6.9 Vydání přesahující jeden rok.............................108 10.6.10 Rok vydání neznámý......................................108 10.7 Rozsah dokumentu...............................................108 10.7.1 Tištěné publikace........................................108 10.7.2 Jiné druhy dokumentů.....................................109 10.8 Edice..........................................................109 10.9 Poznámky, ostatní informace....................................109 10.10 Standardní čísla ISBN a ISSN.................................110 10.11 Prvky citace patentových dokumentů...........................111 11 Citace informačních pramenů v elektronické formě....................112 11.1 Zásady využívání elektronických zdrojů..........................112 11.2 Tvorba bibliografických citací elektronických dokumentů podle ČSN ISO 690-2.............................................113 1011.2.1 Všeobecná pravidla pro citace elektronických zdrojů........113 11.2.2 Specifikace údajů v citacích elektronických zdrojů.........113 11.2.3 Typ nosiče.................................................114 11.2.4 Údaje o vydání elektronických zdrojů.......................115 11.2.5 Údaje o vydávání elektronické seriálové publikace, označení svazků............................................115 11.2.6 Vydavatelské a nakladatelské údaje.........................116 11.2.7 Časové údaje...............................................116 11.2.7.1 Formální úprava...................................116 11.2.7.2 Datum vydání......................................117 11.2.7.3 Průběžně vydávané elektronické zdroje.............117 11.2.7.4 Neznámý rok vydání................................117 11.2.7.5 Datum aktualizace/revize..........................117 11.2.7.6 Datum citování....................................118 11.2.8 Poznámky...................................................118 11.2.9 Dostupnost a přístupnost...................................119 11.2.9.1 Další informace o dostupnosti.....................120 11.2.9.2 Standardní čísla..................................120 11.2.10 Součásti a příspěvky.....................................120 11.2.10.1 Části elektronických dokumentů...................120 11.2.10.2 Příspěvky v elektronických dokumentech...........121 11.2.10.3 Číslování uvnitř zdrojového dokumentu nebo systému...........................................121 11.2.10.4 Lokace uvnitř zdrojového dokumentu...............121 11.3 Struktura bibliografických citací elektronických zdrojů.........121 11.3.1 Elektronická monografie, databáze a počítačový program....122 11.4 Části elektronických monografií, databází a počítačových programů... 124 11.5 Příspěvky do elektronických monografií, databází nebo počítačových programů.............................................125 11.6 Elektronické seriálové publikace (periodika, noviny apod.).......126 11.7 Články a jiné příspěvky..........................................128 11.8 Elektronické nástěnky, diskusní fóra a elektronické zprávy.......129 11.8.1 Celý systém elektronických zpráv (diskusní fóra, elektronické konference)...................................130 11.8.2 Elektronické zprávy........................................130 11.8.2.1 Veřejné elektronické zprávy.......................130 11.8.2.2 Osobní komunikace a nepublikované zprávy..........132 12 Seznamy bibliografických citací........................................133 12.1 Uspořádání citací v závěrečných seznamech použité literatury.....133 12.1.1 Abecední uspořádání........................................133 12.2 Několik dokumentů od stejného autora.............................133 12.3 Všechny dokumenty od stejného autora.............................134 12.4 Umístění údaje o autorovi........................................135 1113 Bibliografické odkazy................................................136 13.1 Jak vytvářet odkazy v textu závěrečných, bakalářských, diplomových, dizertačních, habilitačních, specializačních a dalších školních prací?.......................................136 13.2 Vztahy mezi odkazy a bibliografickými citacemi................136 13.3 Metoda uvádění prvního prvku a data (metoda jméno - datum)....136 13.4 Odkazování elektronických informačních zdrojů v závěrečných, kvalifikačních a ostatních školních pracích.....................140 13.5 Metody číselných odkazů (číselných citací).....................141 13.6 Odkazy v poznámkách, průběžné poznámky.........................142 13.6.1 První odkaz .............................................142 13.6.2 Druhé a následující odkazy...............................143 13.6.3 Umíslění cilací při použití odkazů v poznámkách.........144 14 Příklady bibliografických citací elektronických zdrojů...............147 15 Závěr................................................................152 16 Seznam bibliografických citací.......................................153 Příloha / Návrh úpravy přední části diplomové práce.....................159 12
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0142995
3 CZ-OsVSB
5 20210822140950.5
7 ta
8 090311s2008----xo-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 978-80-89132-70-6 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xo
72 #7 $a 378 $2 Konspekt
80 ## $a 001.81/.87 $2 MRF
80 ## $a 025.4 $2 MRF
80 ## $a 371.2 $2 MRF
80 ## $a 378.1/.3 $2 MRF
100 1# $a Katuščák, Dušan, $d 1946-
245 10 $a Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : $b jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty / $c Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík
250 ## $a 5. vyd. / $b v českém jazyce 1.
260 ## $a Nitra : $b Enigma [Nitra], $c 2008
300 ## $a 161 s. : $b il.
500 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
650 #4 $a bibliografické citace
650 #4 $a metodologie
650 #4 $a Odborné písemné práce
650 #4 $a vysokoškolské kvalifikační práce
650 #4 $a Závěrečné práce
700 1# $a Drobíková, Barbora
700 1# $a Papík, Richard, $d 1962-
910 ## $a OSD002 $b 271783
1090 $a 2009/03/11 $b 2012/07/20 $c OSD 002/OPL10 $d OSD 002/OPL10
1260 $a Enigma [Nitra]
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link